Trang chủ | Tin nông nghiệp | Đặc sản làng nghề | Thời tiết

THÔNG TIN QUY HOẠCH MẶN

Danh giới mặn

THÔNG TIN QUY HOẠCH

 Quy hoạch đến năm 2020
    

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH

 
X
    Đất Bằng chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất trồng cây lâu năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa
    Đất ngập lụt
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
    Đất nông hóa
X
    Đất Bằng chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất ngập lụt
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa khác
    Đất nghĩa địa
    Đất nông hóa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất phi nông nghiệp khác
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất rừng
    Đất rừng 1
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất nông hóa
    Đất trồng lúa
    Đất ngập lụt
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất phi nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
X
    Đất Bằng chưa sử dụng
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất màu
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất phi nông nghiệp
    Đất quy hoạch 2
    Đất nông nghiệp
    Đất dân cư
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất nông hóa
    Đất trồng lúa
    Đất trồng lúa khác
    Đất ngập lụt
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất phi nông nghiệp
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
X
X
    Đất trồng lúa khác
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Quy hoạch đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp
    Đất phi nông nghiệp
    Quy hoạch đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất khác
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp khác
    Đất phi nông nghiệp khác
    Đất rừng
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Quy hoạch đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp
    Đất phi nông nghiệp
    Quy hoạch đất phi nông nghiệp
    Đất rừng
    Quy hoạch đất rừng
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất rừng
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất chưa sử dụng
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất màu
    Đất trồng cây lâu năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp khác
    Đất rừng
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất màu
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp khác
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất màu
    Đất trồng cây lâu năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp khác
    Đất rừng
X
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất nông hóa
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp khác
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất trồng lúa khác
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất nông hóa
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
    Đất ngừng sử dụng
    Đất rừng
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất nông hóa
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất trồng lúa khác
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
    Đất phi nông nghiệp
    Đất rừng
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất nông hóa
    Đất trồng lúa khác
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất nông hóa
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nông nghiệp khác
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ngừng sử dụng
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Quy hoạch đất rừng
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất chuyên trồng lúa nước khác
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất nông hóa
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất trồng lúa khác
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa nước
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất chuyên trồng lúa khác
    Đất nghĩa địa
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
    Đất rừng
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa nước khác
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa nước khác
    Đất nông nghiệp
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất phi nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
X
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất màu
    Đất trồng cây lâu năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa nước khác
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất ngừng sử dụng
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất trồng lúa khác
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất ngừng sử dụng
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất nông nghiệp
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất ngừng sử dụng
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất kinh doanh thương mại
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất trồng lúa khác
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất nông nghiệp
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất trồng lúa khác
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông hóa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất nông nghiệp
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất trồng lúa khác
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông hóa
    Đất nông nghiệp
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất nông nghiệp
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông nghiệp
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất phi nông nghiệp
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông nghiệp
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ngừng sử dụng
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất rừng
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất trồng lúa khác
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ở nông thôn
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất quy hoạch 5
    Đất phi nông nghiệp
    Đất kinh doanh thương mại
    Đất nông hóa
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất chưa sử dụng
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông nghiệp
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất nông hóa
    Đất ở nông thôn
    Đất phi nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất phi nông nghiệp
    Đất rừng
    Rừng sản xuất
X
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông nghiệp
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất nông hóa
    Đất ở nông thôn
    Đất phi nông nghiệp
    Đất quy hoạch 1
    Đất quy hoạch 2
    Đất quy hoạch 3
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đất chưa sử dụng
    Đất trồng cây hàng năm
    Đất trồng lúa khác
    Đất Giao Thông
    Đất thuỷ lợi
    Đất chuyên trồng lúa
    Đất nông nghiệp
    Đất nghĩa địa
    Đất nuôi trồng thuỷ sản
    Đất ngập lụt ven biển đến 2030
    Đất ở nông thôn
    Đất phi nông nghiệp
    Đất rừng
    Đất kinh doanh thương mại
X
    Đơn vị đất đai 1
    Đơn vị đất đai 2
    Đơn vị đất đai 3
    Đơn vị đất đai 4
    Đơn vị đất đai 5
    Đơn vị đất đai 6
    Đơn vị đất đai 7
    Đơn vị đất đai 8
    Đơn vị đất đai 9
    Đơn vị đất đai 10
    Đơn vị đất đai 11
    Đơn vị đất đai 12
    Đơn vị đất đai 13
    Đơn vị đất đai 14